Manuál pro přispěvatele

Milý přispěvateli,
jsme velmi rádi, že jste se rozhodl publikovat svůj text ve studentské literární revue Pulsy. Náš časopis poskytuje prostor pro uveřejnění příspěvků různého typu, ale přesto by Váš text měl mít určité náležitosti, s nimiž bychom Vás nyní chtěli seznámit. Každý příspěvek musí obsahovat názevjméno svého autora. Formální úprava textů a poznámkového aparátu vychází z citační normy ČSN ISO 690 v podobě, v jaké je užívána v časopise Česká literatura. Údaj o ISBN a ISSN citace nemusí nutně obsahovat. Odkazy, prosíme, uvádějte v závorce za citovanou pasáží ve formě (Autor rok: strana) a seznam literatury na konci textu. Dále se kritéria liší podle jednotlivých rubrik.

Rubrika recenzí:
Recenzí, případně kritikou, redakce rozumí analytický hodnotící text vyjadřující pisatelův vlastní názor na přečtenou knihu (případně zhlédnutý film, divadelní představení či výstavu). Za vlastním nadpisem příspěvku bude následovat podtitul sestávající z bibliografických údajů: Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy. vydání. další tvůrce. místo: nakladatel, rok. počet stran. edice, číslo edice. ISBN. (údaj ISBN a údaj o vydání na uvážení autora) (např.: HRUŠKA, Petr. Darmata. 1. vyd. Brno: Host, 2012, 52 s. ISBN 9788072946808). Součástí každé recenze by mělo být velmi krátké představení autora, zasazení díla do kontextu jeho tvorby a stručná zmínka o obsahu. Nejvíce prostoru by měla zaujímat analýza díla s důrazem na detailní rozbor jednoho či dvou prvků, které pisatele zaujaly. Závěr by pak měl patřit vlastnímu hodnocení podloženému jednoznačně formulovanými argumenty.
Rozsah příspěvku do recenzní rubriky by se měl pohybovat mezi 2-3 NS (3600-5400 znaků). Pro recenze (kritiky) upřednostňujeme díla soudobé literární produkce, ať už beletrii, či literaturu odbornou. Na našich webových stránkách naleznete seznam titulů, o jejichž recenzi máme v blízké době zájem.

Rubrika studentských textů:
Pulsy jsou studentský časopis a jedním z jeho hlavních poslání je poskytovat prostor začínajícím badatelům na poli literární vědy. Můžete u nás představit dva typy textů vycházející z Vašich školních prací: kratší studie založené na přepracování původních seminárních prací – s maximálním rozsahem 5-7 NS (9000-12600 znaků) nebo obsáhlejší texty čerpající z bakalářských a magisterských prací o délce 10-12 NS (18-21,6 tis. znaků) – přičemž spodní hranice je v obou případech preferovanější. V závěru k textu (za seznamem použité literatury) připojte krátký abstrakt (maximálně 10 řádků) stručně charakterizující, čemu se v práci věnujete, a také 5–7 klíčových slov, obojí v češtině.

Rubrika kulturního dění:
Pokud navštívíte zajímavou kulturní akci, která by neměla jen tak upadnout v zapomnění, můžete na ni upozornit prostřednictvím krátké reportáže o rozsahu 0,5-2 NS (900-3600 znaků). Rozhodnete-li se svůj text doplnit fotografiemi, prosíme, připojte k nim také popisky ve formě  název, datum pořízení, autor (např.: Autorské čtení M. Urbana v divadle Husa na provázku, 9. 7. 2014, foto: Jan Novák). Seznam popisků k obrazové příloze uveďte na konci svého příspěvku a jednotlivé fotografie posílejte jako samostatné soubory (formát jpg.) či v zazipované složce.

Rubrika rozhovorů:
V případě, že byste měl zájem přispět do našeho časopisu rozhovorem se zajímavou osobností literárního života, obraťte se nejprve prostřednictvím e-mailu na redakci a poraďte se o svém záměru s odpovědným redaktorem. Přepsaný text rozhovoru by se pak měl pohybovat v rozmezí 2-5 NS (3600-9000 znaků).

Rubrika personálie
Pod hlavičkou této rubriky budeme uveřejňovat texty, které připomínají významné osobnosti a události literární (a kulturní) historie. Nezbytnou součástí Vámi vytvořeného medailonku konkrétní osobnosti, článku upozorňujícího na důležité výročí nebo nekrologu je také přesná (životopisná) datace. Příspěvky do této rubriky naopak nemusí být opatřeny poznámkovým aparátem, postačí pouze krátký odkaz na zdroj nebo zdroje, jež byly při jeho tvorběužity. Délka hotového textu by pak neměla přesáhnout 1,5 NS (2700 znaků).

Studie v rámci jednotlivých čísel:
Kromě výše uvedených rubrik, které jsou příspěvky doplňovány průběžně, máte možnost podílet se i na přípravě jednotlivých tematických čísel Pulsů vycházejících dvakrát za semestr. Téma budoucího čísla bude vždy s předstihem zveřejněno na webových stránkách časopisu v sekci jednotlivá čísla. Zde také naleznete editora daného čísla, kterého můžete kontaktovat s nabídkou textu konvenujícího s konkrétním tématem. Dokončenou studii také, prosíme, doplňte abstraktem (maximálně 10 řádků) a klíčovými slovy (5-7) v češtině.

Pokud byste v našem časopise rád uveřejnil nějaký jiný typ textu, včetně své vlastní literární tvorby, rozhodně nás neváhejte kontaktovat. Jsme otevřeni nejrůznějším experimentům i originálním nápadům a budeme velmi rádi, když se o ně s námi podělíte.

Všechny typy příspěvků, prosíme, zasílejte na redakční mail, ideálně ve formátu doc., docx. Soubor v příloze poté opatřete svým jménem a můžete připojit i název rubriky, v níž byste jej rádi publikovali.

Těšíme se na Vaše zajímavé texty.

Vaše redakce

revue.pulsy@gmail.com